The Greater Mekong Food, Beverage, and Technology Trade Show
"งานแสดงสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยีแห่งลุ่มแม่น้ำโขงแบบครบวงจร"

ครั้งแรก !! ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ขอนแก่น และหอการค้า จังหวัดขอนแก่น ผนึก Tastebud Lab, Bio Buddy และ Future Food Network

ครั้งแรก !! ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ขอนแก่น และหอการค้า จังหวัดขอนแก่น ผนึก Tastebud Lab, Bio Buddy และ Future Food Network ผู้นำด้านอาหารแห่งอนาคต และ 30 องค์กรเครือข่ายด้านอาหาร ปลุกความคิดอาหารยั่งยืน สร้างก้าวใหม่ของงานสัมมนารูปแบบใหม่ในภาคอีสาน

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน BEYOND FOOD EXPO PREVIEW 2022 : Future Food, The Game Changer for Sustainable Growth งานสัมมนารูปแบบใหม่ ปลุกระดมความคิด หยั่งรากเศรษฐกิจ เพื่อความยั่งยืนสู่ลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) เชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐและเอกชนกว่า 30  หน่วยงานเพื่อสร้างความยั่งยืนทางอาหารอย่างเท่าเทียมสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) และ GMS เพื่อต่อยอดการจัดงานแสดงสินค้าอาหารและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบในปี 2023 และให้การจัดงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี ทางศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ – KICE) ภายใต้บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมมือกับ บริษัทเทสท์บัด จำกัด โดยนำแพลทฟอร์ม Future Food Workshop Ideation ในการชวนผู้เข้าร่วมงานระดมความคิดร่วมกันเพื่อสร้างการพัฒนาในมิติใหม่ โดยยึดประเด็นสำคัญถึงการพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมกับโอกาสในด้านอาหารแห่งอนาคตตามหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดงานว่า ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรรมและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยในตลาดโลก จึงได้วางแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรม 5 ยุทธศาสตร์ และ15 นโยบายหลัก เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารสู่เป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต 2) ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0  3) ยุทธศาสตร์ “3’s” (Safety-Security-Sustainability- เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืน) 4) ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะโมเดล “เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย” และ 5) ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา อีกทั้งการนำกรอบธุรกิจโมเดล BCG ซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกด้านความยั่งยืนมาผสมผสานเพื่อแสดงให้รู้ว่าประเทศไทยเราได้ตระหนักถึงวิกฤตด้านสภาพอากาศหรือ Climate Change อย่างการสร้างสรรค์การเลี้ยงจิ้งหรีดสู่การผลิตอาหารอย่างยั่งยืน โดยการรณรงค์ผ่านแพลทฟอร์มตรงนี้

นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า พื้นที่เศรษฐกิจ NeEC หรือชื่อเต็ม Northeastern Economic Corridor ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย โดยมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็น “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมหมุนเวียน – Bio Economy และการเกษตรอย่างยั่งยืน” พื้นที่เศรษฐกิจ NeEC และ GMS ต่างมีพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่และเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลักสำคัญของโลก ไม่ว่าจะเป็นอ้อย มันสำปะหลัง และข้าว นับว่ามีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดและมีคุณภาพดีที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแหล่งโปรตีนทางอาหารที่สำคัญ ซึ่งหากเราผนึกกำลังกัน แล้วนำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาผสมผสานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตเหล่านี้จะสามารถสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคได้หลากหลายและช่วยให้ผู้บริโภคแข็งแรงขึ้น ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น เมื่อเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีเศรษฐกิจมวลรวมก็จะออกมาดีตามไปด้วย

#BeyondFoodExpo Preview 2022 เป็นงานด้านนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตครั้งแรกของจังหวัดขอนแก่น เพื่อการก้าวไปสู่งานวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบในปี 2023 โดยจัดการสัมมนาและการเวิร์คช็อปในรูปแบบใหม่ ที่มีเนื้อหาในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อ้างอิงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนทางด้านอาหาร ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท เทสท์บัด จำกัด โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐและเอกชน หน่วยงานสำคัญต่างๆ ที่ผลักดันอุตสาหกรรมอาหารของไทยและระดับภูมิภาคสู่ความยั่งยืนตามกรอบเศรษฐกิจ BCG อาทิเช่น สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุบลราชธานี พาณิชย์จังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กงสุลจากประเทศลาว และทูตพาณิชย์ประเทศกัมพูชา รวมถึงหน่วยงานเอกชนอื่นๆ อย่างเช่น CPF, Meat Zero และ Fest by SCG ผู้ให้การสนับงานมาเข้าร่วมปลุกระดมในครั้งนี้

บรรยากาศภายในงานเป็นการสัมมนาเวิร์คช็อปโดยการจุดประกายไอเดียการทำกิจกรรมซึ่งมี คุณเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานหอการค้าไทย และ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) เป็นผู้จุดประเด็นความคิดให้แก่ผู้เข้าร่วมงานในแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนสู่ประเทศพร้อมก้าวไปสู่ปี 2023 อย่างมั่นคง ผ่านแพลทฟอร์มงาน BEYOND FOOD EXPO 2023

นายวิศว์ชนนท์ วิชัยยุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น กล่าวว่า งาน Beyond Food Expo เกิดจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงหรือส่วนพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสื่อชั้นนำทั้ง online และ offline เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับคนในอุตสาหกรรมอาหาร และผลักดันศักยภาพของผู้ประกอบการระดับภูมิภาคไปสู่ระดับนานาชาติอย่างเต็มรูปแบบ   แสดงให้เห็นว่า  ประเทศไทยยังมีพื้นที่เศรษฐกิจหลักที่สำคัญอยู่ในภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) ที่เราจะสร้างให้เป็น HUB และ Gateway ของกลุ่มเขตเศรษฐกิจ GMS อย่างยั่งยืน ตามกรอบโมเดล BCG และกรอบยุทธศาสตร์ชาติไทย

ในงาน BEYOND FOOD EXPO ท่านจะได้พบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในภาคเกษตรต้นน้ำ และภาคอุตสาหกรรมปลายน้ำ พบปะคู่ค้าสร้างพันธมิตร ต่อยอดธุรกิจของท่านกับนวัตกรรมการผลิต แปรรูป การควบคุมคุณภาพ และการการขนส่งอาหารแบบครบวงจร อีกทั้งงานสัมมนาดีดีมากมาย ที่จะเติมเต็มความรู้ของท่านให้ก้าวทันระดับโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) โทร. 093 794 4644

ติดตามข้อมูลข่าวสาร Facebook: BEYOND FOOD EXPO

Email: [email protected]

#BeyodFoodExpo #KICE #GreaterMekongRegion #FoodFairs #FoodExpo #BusinessOpportunity #FoodSupplyChain #FoodSynergies #FoodProcessing #ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานชาติขอนแก่น #อุตสาหกรรมอาหาร #งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม #อาหาร #เครื่องดื่ม #นวัตกรรมอาหาร #TastebudLab #BioBuddy #งานสัมมนารูปแบบใหม่