The Greater Mekong Food, Beverage, and Technology Trade Show
"งานแสดงสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยีแห่งลุ่มแม่น้ำโขงแบบครบวงจร"

เปิดแล้ว งาน BEYOND FOOD EXPO 2023 และงาน FOOD PACK & WAREHOUSE LOGISTICS EXPO 2023

(วันที่ 7 กันยายน 2566) ขอนแก่น – ประเทศไทย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ขานรับนโยบาย  “ครัวไทยสู่ครัวโลก” หวังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก ชูศักยภาพของผู้ประกอบการอาหารและผลักดันวงการอาหารแห่งอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง GMS อันได้แก่ ประเทศไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน-ยูนนาน-กวางสี ไปสู่นานาประเทศ เป็นการยกระดับเศรษฐกิจภายในประเทศสู่ระดับนานาชาติ จึงได้สร้างแพลตฟอร์มงานแสดงสินค้าด้านอาหารและนวัตกรรมแบบครบวงจร ในชื่องาน “BEYOND FOOD EXPO 2023 : The Greater Mekong Food Trade Show”

ในขณะเดียวกัน บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป ได้จัดงาน FOOD PACK & WAREHOUSE LOGISTICS EXPO 2023 งานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ และโลจิสติกส์ครบวงจร เสริมทัพให้ทั้งสองงานเป็นงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดตัวสินค้าใหม่และมองหากลุ่มลูกค้าใหม่ภายในงานเดียว ทั้งสองงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 1 – 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น

ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดงาน BEYOND FOOD EXPO 2023 และ FOOD PACK & WAREHOUSE LOGISTICS EXPO 2023 เผยถึงความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารแห่งภาคอีสาน “จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพหลากหลายด้าน และเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และคมนาคมขนส่งที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค ตามแนวนโยบายของรัฐบาลในโครงการ “การพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor หรือ EWEC) เชื่อมโยงระหว่าง 5 ประเทศ คือ จีน เวียดนาม ลาว ไทย และพม่า ทำให้ขอนแก่นมีสถานะเป็นประตูสู่ อินโดจีน และจีนตอนใต้ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และคมนาคมขนส่งของภูมิภาคในอนาคต อีกทั้งจังหวัดขอนแก่นถูกเลือกเป็น 1 ใน 5 จังหวัดไมซ์ ซิตี้ (MICE City) และพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยเหตุนี้ ทางจังหวัดจึงพร้อมพลักดันและร่วมยกระดับผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคให้เพิ่มองค์ความรู้ ปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต อีกทั้งการสร้างเวทีการค้าภายใต้แพลตฟอร์มงานแสดงสินค้า ที่จะเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายและเพิ่มช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการให้มากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดงานแสดงสินค้าด้านอาหารถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของส่วนภูมิภาคให้พร้อมก้าวสู่ตลาดโลกตามนโยบายสนับสนุนดันครัวไทยสู่ครัวโลก”

คุณเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า “ ทิศทางของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง อีกทั้งผู้ประกอบการยังจะต้องปรับตัวให้ทันกับเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลังจากช่วงโควิท ด้วยเหตุนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยี และการต่อยอดองค์ความรู้ที่จะนำมาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตและวางกลยุทธ์ สร้างความได้เปรียบทางการแข็งขันให้เกิดขึ้น พร้อมก้าวสู่ตลาดนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ดังนั้น การจัดงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านอาหาร

จึงเป็นการยกระดับผู้ประกอบการด้านอาหารส่วนภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิต การสร้างเครือข่าย ร่วมถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า นอกจากนี้ ย้ำถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารคือรากฐานและเป็น Soft power ของประเทศ หากได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนฐานราก ”

คุณกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดไมซ์ในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “การสนับสนุนงาน FOOD PACK & WAREHOUSE LOGISTICS EXPO 2023 อยู่ภายใต้การสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ (Domestic Exhibition) โดยทีเส็บสนับสนุนในเรื่องกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business matching) ให้คำปรึกษาร่วมวางกลยุทธ์การขยายตลาด ขยายกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเจรจาธุรกิจและพัฒนาศักยภาพการจัดงานแสดงสินค้าให้ได้มาตรฐาน ดึงดูดผู้เข้าชมงานจากเมืองรอบข้าง อีกทั้งตั้งเป้าหมายให้เป็นการจัดงานในรูปแบบมาตรฐานที่เรียกว่า B2B โดยคาดว่าตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน จะมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 3,000 ราย และมีมูลค่าซื้อขายภายในงานไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท“

คุณเพียงพิศ มากนวล ผู้จัดการฝ่ายโครงการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ชูอีกบทบาทของศูนย์ประชุมฯไคซ์ “ในฐานะผู้จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2023 ที่พร้อมมอบโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านอาหารได้พบกับกองทัพเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผู้แสดงสินค้ากว่า 150 บริษัทและแบรนด์ที่มานำจัดแสดงภายในงาน  อีกทั้งนี้คือครั้งแรกที่ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคจะได้สัมผัสกับพาวิลเลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นที่จะมาจัดแสดงสินค้าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นี่ถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจผ่านกิจกรรมและสร้างแรงกระเพื่อมให้อุตสาหกรรมอาหารของภาคอีสานได้เป็นอย่างดี ภายในงานยังมีการจับคู่เจรจาธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการจะได้พบกับผู้ซื้อที่มีศักยภาพตัวจริง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสัมมนา เวิร์คช็อป การสาธิตทำอาหาร การแข่งขันผสมค็อกเทลประจำจังหวัดขอนแก่น การแข่งขันคั่วและชงกาแฟระดับภูมิภาคอีสาน และกิจกรรม Wine Tasting พร้อมกับสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร”

โดยการจัดงานฯ ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานจากภายในประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมถึงผู้เข้าชมงานจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยคาดว่าทั้งสองงานจะมีผู้เข้าร่วมชมงานสูงถึง 8,500 คน  เงินสะพัด ภายในงาน กว่า 500 ล้านนับเป็นโอกาสดีที่พลาดไม่ได้ของทั้งผู้ประกอบการและผู้สนใจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารมาต่อยอดธุรกิจภาจในงาน BEYOND FOOD EXPO 2023 และ FOOD PACK & WAREHOUSE LOGISTICS EXPO 2023 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 1– 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ:

คุณกัญญ์สิริ แก่นทอง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดงานแสดงสินค้า บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

โทร 081-135-6886 อีเมล [email protected]