The Greater Mekong Food, Beverage, and Technology Trade Show
"งานแสดงสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยีแห่งลุ่มแม่น้ำโขงแบบครบวงจร"

𝗚𝗠𝗦 : Greater Mekong Subregion • กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกันเป็นรtptเวลากว่า 3 ทศวรรษ

𝗚𝗠𝗦 : Greater Mekong Subregion • กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกันเป็นรtptเวลากว่า 3 ทศวรรษ

GMS หรือ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเป็นเขตเศรษฐกิจธรรมชาติ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 โดยมีสมาชิกจาก 6 ประเทศ อันได้แก่  

• สาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง)  

• ประเทศไทย 

• ประเทศกัมพูชา 

• สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

• ประเทศพม่า 

• ประเทศเวียดนาม 

↤ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน 3 ประการ (3C) คือ 

(1) 𝘾𝙤𝙣𝙣𝙚𝙘𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙮 การสร้างความเชื่อมโยงผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งให้เป็นแนวพื้นที่เศรษฐกิจ (Economic Corridor) 

(2) 𝘾𝙤𝙢𝙥𝙚𝙩𝙞𝙩𝙞𝙫𝙚𝙣𝙚𝙨𝙨 การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันโดยการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้คนและเดินทางข้ามพรมแดน 

(3) 𝘾𝙤𝙢𝙢𝙪𝙣𝙞𝙩𝙮 การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

แนวความคิดการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งและการอำนวยความสะดวกผ่านพรมแดนของ GMS เพื่อส่งเสริมให้เกิดการค้า การลงทุนและการเชื่อมโยงกิจกรรมการผลิตระหว่างกัน ซึ่งมีการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ (Economic Corridor) ขั้นพื้นฐานที่สำคัญ 3 แนว คือ 

1• EWEC – East-West Economic Corridor การเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด 

2• NSEC – North-South Economic Corridor แนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ที่ครอบคลุมประเทศจีน – ลาว – ไทย 

3• SEC – Southern Economic Corridor แนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ เขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกทวายที่ได้รับการออกแบบให้เป็นประตูการค้าฝั่งตะวันตกของภูมิภาคและเป็นเส้นทางลัดสู่ตลาดเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกาและยุโรปที่จะเชื่อมโลกตะวันออกและโลกตะวันตกเข้าไว้ด้วยกัน 

↤ สาขาความร่วมมือของ GMS มี 9 สาขา ได้แก่  

(1) คมนาคมขนส่ง  

(2) โทรคมนาคม  

(3) พลังงาน  

(4) การค้า  

(5) การลงทุน  

(6) เกษตร  

(7) สิ่งแวดล้อม  

(8) การท่องเที่ยว  

(9) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แผนงานความร่วมมือของ GMS ทั้งหมดนี้ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ สนับสนุนการจ้างงานและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลก 

———- 

ขอบคุณข้อมูลจาก 

– ธนาคารพัฒนาเอเชีย: Asian Development Bank : ADB 

https://aec.kapook.com/view56325.html 

http://www.wha-industrialestate.com/…/greater-mekong… 

www.mfa.go.th 

#GreaterMekongSubregion  

#GreaterMekongFood 

#foodfairs  

#foodexpo  

#FoodTrade 

__________ 

𝗕𝗘𝗬𝗢𝗡𝗗 𝗙𝗢𝗢𝗗 𝗘𝗫𝗣𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟮 

15-17 ธันวาคม 2565 

Tel. 093 794 4644 

Email. [email protected]