The Greater Mekong Food, Beverage, and Technology Trade Show
"งานแสดงสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยีแห่งลุ่มแม่น้ำโขงแบบครบวงจร"

Expo Highlights Hosted Buyer Program

เพื่อโอกาสในการต่อยอดธุรกิจเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการของท่าน คณะผู้จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2023 จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ในวันที่ 7 – 9 กันยายน 2566 ณ อาคาร 2 – 3 ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) จังหวัดของแก่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

•ท่านต้องเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจอย่างน้อย 2 วัน

•โปรไฟล์ผู้ซื้อต้องอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น

•ท่านต้องมีการเจรจาธุรกิจ อย่างน้อยวันละ 3 นัดหมาย

•ท่านสามารถพลาดการนัดเจรจาธุรกิจได้เพียง 1 ครั้ง

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ มีดังนี้

•บัตร Wine Tasting จำนวน 1 ใบ (งานวันที่ 7 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ณ ลานหน้าอาคาร 2 ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์

•โรงแรมจำนวน 1 ห้อง 1 คืน สำหรับผู้ที่เข้าร่วมเจรจาธุรกิจขั้นต่ำ 6 นัดหมาย

•อาหารกลางวัน

•สามารถเข้าใช้ Business Matching Lounge

•รถรับ-ส่งจากสนามบิน – โรงแรม – ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์

เอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโปรแกรม Business Matching

•สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาพาสปอร์ต พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง

•หนังสือรับรองบริษัท (ถ้ามี)

•ภพ.20 (ถ้ามี)

•ใบเสร็จค่าที่พักจากโรงแรม L Hotel ผู้เข้าร่วมสำรองออกก่อน (มูลค่าตามจริงไม่เกิน 1,000 บาทต่อคืน)

•เซ็นต์เอกสารใบเสร็จรับเงิน (ผู้จัดงานจัดเตรียมให้)

•ใบเสร็จค่าเครื่องบิน (มูลค่าตามจริงไม่เกิน 3,000 บาทต่อบริษัท)

หากท่านสนใจเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจภายในงาน “BEYOND FOOD EXPO 2023” กรุณากรอกรายละเอียดตามลิงก์ : https://registerbeyondfoodexpo.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญ์สิริ แก่นทอง อีเมล [email protected] หรือโทร 081-135-6886